Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Bài viết đề xuất một số chiến lược dạy học tiếng Anh theo Thuyết đa trí tuệ cho học sinh tiểu học bao gồm: 1) Chiến lược dạy học theo trí tuệ ngôn ngữ; 2) Chiến lược dạy học theo trí tuệ lôgic/toán; 3) Chiến lược dạy học theo trí tuệ không gian;...