Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ để họ trở thành những cán bộ phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tư tưởng này của Người đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người và nó lại càng đúng với một người thầy. Người khái quát ngắn gọn trong hai chữ “đức” và “tài”.