Văn minh Đông Á

"Hồi đầu thế kỷ này, trước những thay đổi của xã hội Việt Nam, thi sĩ Trần Tế Xương than:
Nhà kia lỗi đạo con khinh bố,
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng.
Thi sĩ Tản Đà cũng than
Văn minh Đông Á trời thu sạch
Nay lúc cương thường đảo ngược ru?
Anh nghĩ, nếu có phép tắc nào gọi hồn cụ Tú Xương, thi sĩ Tản Đà, rồi mời các ngài ngao du một vòng Mỹ, Âu, Úc, thăm những gia đình Việt Nam; chắc chán các ngài sẽ lắc đầu: thôi cho tôi trở lại âm phủ, chứ nhìn dương gian thế này, tôi lại chết một lần nữa vì kinh khiếp"