Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số

Khái quát việc áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu dạng truyền thống như AACR2, MARC21, DDC của các thư viện đại học. Bước đầu khảo sát về áp dụng các tiêu chuẩn trong xử lý tài liệu số tại thư viện đại học, trong mối liên hệ giữa các tiêu chuẩn, đề xuất giải pháp chuẩn hóa công tác xử lý tài liệu số trong xây dựng thư viện số.