VOCABULARY EVERYDAY LIVING WORDS

Một vốn từ vựng phát triển trả nhiều quan trọng
cách. Tốt hơn hơn mức trung bình "quyền lực" làm cho nó dễ dàng hơn để
hiểu tất cả mọi thứ bạn đọc và nghe từ sách giáo khoa
công việc để báo cáo tin tức truyền hình hoặc hướng dẫn về việc làm thế nào để sửa chữa
một chiếc xe đạp. Và từ quyền lực rõ ràng là làm tăng hiệu quả của bạn
như là nhà truyền. Hãy suy nghĩ về nó: Theo như những người khác
liên quan, ý tưởng của bạn chỉ là thuyết phục như những lời bạn
sử dụng để biểu hiện chúng. Nói cách khác, từ vựng, bạn sử dụng khi
bạn nói hoặc viết luôn luôn đáng kể cho biết thêm hoặc làm giảm đi
những gì bạn phải nói.