Xây dựng Thư viện hiện đại bằng dịch vụ Web và XML

Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm về việc sử dụng các dịch vụ Web và XML để xây dựng một thư viện số quản lý thông tin thực phẩm và hàng nông nghiệp đã được triển khai tại Phần Lan. Bài viết chú trọng đến việc xây dựng cấu trúc chuyển đổi thông tin XML Information Bus (XIB) nhằm hỗ trợ cho việc khai thác các dữ liệu từ các nguồn lưu trữ (Information sources) dưới các dạng khác nhau, thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Việc đảm bảo tính độc lập của nguồn dữ liệu để dễ dàng cho Thư viện “tiến hoá” khi thêm/bớt các nguồn dữ liệu. Ngoài ra, các dịch vụ Web và chuẩn đóng gói XML nâng cao tính độc lập của hệ thống, cho phép sử dụng trên các nền phần cứng và phần mềm khác nhau.