Xây dựng thư viện số - Digital Library

Bài viết với nội dung: mục đích tập hợp các nguồn tài nguyên được số hoá từ những CSDL trong thư viện và các khoa vào một kho tài nguyên học tập tập trung. Thư viện số cung cấp kho chứa cho sự bảo tồn và duy trì các công trình khoa học, bài giảng trực tuyến và các sưu tập điện tử; cung cấp công cụ phân loại theo giản đồ cho việc truy cập và sử dụng tài nguyên theo công nghệ cổng thông tin tích hợp. Việc tra cứu tìm kiếm và trao đổi giữa các thành phần hệ thống được dễ dàng, cho phép hệ thống có khả năng trao đổi các thông tin thư tịch, mục lục, tham khảo nội dung các tài nguyên số hoá với các hệ thống bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.