Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 2: Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT trình bày các nội dung chính sau: Truy vấn đơn giản, truy vấn có sử dụng As, Limit và Distinct, lọc theo mẫu tin, truy vấn trên nhiều bảng, truy vấn có nhóm và hàm tính toán trên nhóm, lọc theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.