Bài giảng Vật lý II: Chương 10 - TS. TS. Ngô Văn Thanh

Bài giảng Vật lý II - Chương 10: Chất rắn và bán dẫn. Nội dung cụ thể trong chương gồm: Cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn, lý thuyết vùng năng lượng trong chất rắn, sơ đồ vùng năng lượng trong chất bán dẫn, khái niệm điện tử dẫn và lỗ trống, hàm phân bố Fermi-Dirac, bán dẫn tinh khiết và bán dẫn pha, sự dẫn điện trong chất bán dẫn.