Cách dùng từ ngữ , thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - Anh

Tài liệu tham khảo cách dùng từ ngữ , thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - Anh. Ngày nay việc sử dụng tiếng Anh trong lãnh vực thương mại đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với hầu hết các công thương nghệ gia và các nhân viên làm việc và thành thạo các từ ngữ, thuật ngữ cũng như những mẫu câu chuẩn mực trong tiếng anh thương mại.