Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++: Phần 1

Giáo trình được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++" của tác giả trong nhiều năm tại một số trường Cao đẳng và Đại học. Trong giáo trình tác giả đã cố gắng trình bày một cách tỷ mỹ, có dẫn dắt người đọc đi sâu tìm hiểu mục đích của từng chủ đề, sau đó thực hiện viết chương trình trên máy tính để kiểm tra và đánh giá kết quả. Phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Khái niệm về lập trình hướng đối tượng, lập trình C và C++, lớp và đối tượng, nạp chồng toán tử trên lớp, tham chiếu và con trỏ đến đối tượng.