Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++: Phần 2

Phần 2 sách gồm 4 chương 5,6,7,8 với nội dung như sau: Kỹ thuật kế thừa, tính đa hình, khuôn mẫu và xử lý ngoại lệ, tệp tin tỏng C++. Giáo trình được biên soạn về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng căn bản bằng C++ cho sinh viên ngành công nghệ thông tin và cho những ai quan tâm đến phương pháp lập trình hướng đối tượng để phát triển những ứng dụng độc lập với môi trường, hay để xây dựng các ứng dụng thực tế.