Kiếm tiền bằng cách đâu tư chứng khoán

Cuốn sách "kiếm tiền bằng cách đầu tư chứng khoán" sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống dựa trên các số hiệu thực tế, đơn giản và đã được thực tiễn chứng minh có tên gọi là CANSLIM. Hệ thống này được bao gồm các quy luật mua bán sau khi phân tích tất cả những cổ phiểu thắng lớn nhất của những năm trong thế kỷ qua