Module Giáo dục thường xuyên 4: Hoạt động học tập của người lớn - Thái Thị Xuân Đào

Module Giáo dục thường xuyên 4 cung cấp cho giáo viên giáo dục thường xuyên một số hiểu biết về một số đặc điểm khác biệt của người lớn so với trẻ em và đặc điểm hoạt động học tập của họ để từ đó giáo viên GDTX có thể khái quát được một số nguyên tắc giúp người lớn học có hiệu quả, cũng như một số phẩm chất, năng lực và kĩ năng cần thiết đối với giáo viên tham gia giáo dục người lớn.