Tiểu luận:Canh tranh trong hợp đồng xuất nhập khẩu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA ....

Tiểu luận:
Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết

Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết

Phần 1: NHỮNG TRANH CHẤP, BẤT ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẤU HÀNG HÓA
Trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu có thể xảy ra những tranh chấp, bất đồng sau: 1.1 Các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng của người bán: Người bán không cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa không phù hợp với quy định của hợp đồng mua bán mà đôi bên đã ký kết hoặc cung cấp hàng hóa không đúng với sự mong đợi của người mua. 1.1.1 Tranh chấp về nghĩa vụ giao hàng: Người bán giao hàng không đúng thời hạn,