Tiểu luận: Giám định và truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo Quy chế giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (ban hành kèm theo Quyết định số 1343-TM/PC ngày 07/11/1994 của bộ Thương Mại) thì giám định được hiểu là việc kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu bằng những biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá. à hoặc phân loại hải