Tiểu luận: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

Các yếu tố bên trong và bên ngoài của một tổ chức tạo nên văn hóa và môi trường của tổ chức đó. Khi một nhà quản trị thực hiện các chức năng của mình đều phải dựa rất nhiều vào những yếu tố này. Điều đó có nghĩa là văn hóa và môi trường của tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt đến hoạt động quản trị