Tiểu luận:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

Giới hạn dãy số sinh bởi các đại lượng trung bình - chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Nội dung chính gồm 3 phần:
- Trường hợp cùng chỉ số
- Trường hợp lệch chỉ số
- Phối hợp ba, bốn dãy số