Tiểu luận:SẢN XUẤT THEO HỢP ĐỒNG(OUTSOURCING)

Việc nhận thức được cơ hội, lợi ích thiết thực khi thâm nhập vào thị trường thế
giới đã khiến các công ty sản xuất kinh doanh không ngừng tìm ra cho mình chiến lược
phù hợp. Dù là công ty đa quốc gia hay những doanh nghiệp có qui mô nhỏ, trung bình
thì việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường mục tiêu là vô cùng quan trọng. Các công ty có
quy mô nhỏ, trung bình, bị hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật cũng như về khả năng
tài chính, do đó, chiến lược thâm nhập thị trường từ sản xuất trong nước là phù hợp hơn
hết.