TIỂU LUẬN: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ

Ngày nay, quản trị là một lĩnh vực rất được nhiều người quan tâm. Nó không
chỉ tồn tại ở những tổ chức, công ty có quy mô lớn mà còn hiện diện ngay trong
cuộc sống hàng ngày, hết sức phổ biến và vô cùng cần thiết. Để tồn tại trong xã
hội, không ai có thể sống riêng lẻ một mình mà cần sự giúp đỡ, hợp tác từ mọi
người. Từ chính ,những nhu cầu đó, quản trị đã hình thành và phát triển, tạo ra sự
thống nhất, giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.