TIỂU LUẬN:THẾ NÀO LÀ TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN ? PHÂN BIỆT TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN VAI TRÒ CỦA TẬP TRUNG TƯ BẢN TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU

Tích tụ tư bản: Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa một phần giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. Nó phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư và từng doanh nghiệp. Nó phản ánh mối quan hệ giữa tư bản và lao động. Chẳng hạn, một tư bản 1.000 đôla cộng thêm 100 đôla giá trị thặng dư tư bản hóa thành một tư bản lớn hơn là 1.100 đôla. Vì sao xảy ra tích tụ tư bản? Bởi vì: Thứ