TIỂU LUẬN: Trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra. Một số kinh nghiệm thanh – kiểm tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam

U Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật là một chức năng quan trọng của Quản lý Nhà nước. Nó là một trong những biện pháp cơ bản để tăng cường pháp chế, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, phát huy quyền làm chủ XHCN. Hoạt