Tiểu luận: Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay

Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trong
việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh các hành vi và quan hệ xã hội. Đồng
thời, thúc đẩy hoạt động của cá nhân, giai cấp trong chính trị, góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả của hoạt động chính trị. Xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra cơ hội phát song cũng tạo ra những thách thức
mới cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Việc giữ vững những giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa chính trị có vai trò rất quan
trọng đối với sự ổn định nền chính trị.