Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 3: Truy vấn trong CSDL MySQL - truy vấn con và cập nhật dữ liệu trình bày các nội dung chính sau: Truy vấn con trả về một giá trị, truy vấn con trả về danh sách các giá trị, giá trị trực tiếp, lệnh xóa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.